Centros de Arteixo, Oseiro e Pastoriza na mellora do éxito escolar

O CEIP Ponte dos Brozos, CEIP de Galán, IES Manuel Murguía e IES de Pastoriza son parte dos contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar

O CEIP Ponte dos Brozos, CEIP de Galán, IES Manuel Murguía e IES de Pastoriza son parte dos contratos-programa dirixidos á mellora do éxito escolar no ensino público en educación infantil, primaria e secundaria para o curso 2019.

Serán en total 635 centros galegos os que desenvolvan 2.326 accións nalgunha das 9 liñas de actuación Na provincia da Coruña, un total de 216 centros desenvolverán 780 accións.

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional publicó o número de centros implicados na provincia, increméntase deste xeito nun 5,4% fronte aos 205 participantes do curso pasado, que desenvolveron 566 accións. Aínda así, a Consellería atenderá todas as demandas de profesorado externo adicional para desenvolver estas iniciativas, contratando 167 profesores e profesoras.

Liñas de actuación

Tras as modificacións realizadas na convocatoria para este

curso 2019/20 as 9 liñas de actuación quedan tal e como se describe a

continuación.

A liña 1, REFÓRZA-T, ten como obxectivo mellorar o

rendemento académico do alumnado con dificultades, por medio do traballo ou

apoio organizado fóra do horario lectivo, para a adquisición das destrezas

básicas que lle faciliten a incorporación plena ao ritmo de traballo ordinario

e ás esixencias das diferentes áreas e materias do alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º

de educación primaria, de 1º e 2º de educación secundaria obrigatoria e de

formación profesional básica. Entre outras competencias, reforzaranse as destrezas

matemática, en ciencia e tecnoloxía e en comunicación lingüística.

A liña 2, de Mellora das competencias clave, centrarase en

traballar a  competencia matemática e

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e a competencia en comunicación

lingüística das linguas curriculares impartidas no centro, co fin de mellorar

os resultados e elevar os niveis de éxito escolar. As medidas incluídas nesta

actuación serán desenvolvidas por profesorado do centro dentro do horario

lectivo. O alumnado destinatario é todo o de Primaria, ESO e FP Básica.

Ao abeiro da liña 3, unha das novidades deste ano, IGUÁLA-T,

desenvolveranse accións que interveñan no fomento da coeducación, promoción da

igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, prevención e tratamento da

violencia de xénero, promoción do respecto pola diversidade afectivo-sexual,

prevención e tratamento da LGBTIfobia e outras medidas semellantes.

O seu obxectivo é traballar na escola os valores que fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia contra a muller e as actitudes e comportamentos discriminatorios pola orientación sexual ou a identidade de xénero. Esta modalidade vai dirixida ao alumnado de todos os centros que poden participar na convocatoria.

Liñas 4, 5 y 6

No caso de CON-VIVE, liña de actuación número 4 e tamén nova

neste curso, ten como obxectivo identificar as incidencias relacionadas coa

convivencia no seo da comunidade educativa e promover a súa solución e a

creación dun bo clima nas aulas.

Para iso estimularanse as competencias emocionais no

alumnado (a través de obradoiros de habilidades sociais, de autocoñecemento e

outros similares), mellorarase a competencia social e cívica (CSC) e

impulsarase a participación colaborativa das familias e doutras institucións e entidades

na mellora da convivencia escolar. Esta modalidade vai dirixida tamén ao

alumnado de todos os centros que poden participar na convocatoria.

A través da última das liñas novidosas, a 5, INCLÚE-T,

desenvolveranse medidas que fomenten e melloren a inclusión no centro dirixidas

á atención á diversidade, á inclusión educativa do alumnado, á colaboración con

asociacións que traballan na diversidade funcional, ao fomento de recreos

igualitarios e inclusivos, ao desenvolvemento de dinámicas de traballo cooperativo

e á creación de escolas de nais e pais, e outras medidas semellantes.

Entre os seus obxectivos están favorecer a inclusión dos colectivos máis desfavorecidos, como o alumnado inmigrante, o retornado ou que está en risco de exclusión social e promover medidas que fomenten a inclusión, desenvolvendo estratexias referidas á inclusión e a equidade educativa. O alumnado destinatario é o mesmo que o das liñas 3 e 4.

Prevención do abandono escolar

Nesta convocatoria a liña 6 diríxese á Prevención do

abandono temperán e do absentismo escolar, e terá como finalidade atender o

alumnado con menor motivación para aprender, de xeito que se lle ofrezan

respostas adaptadas ás súas posibilidades e aos seus intereses, para seguir

avanzando na súa aprendizaxe, diminuíndo o risco de abandono ou desinterese.

Deste xeito, búscase diminuír o abandono e aumentar as posibilidades de éxito

escolar no ensino obrigatorio.

Para iso desenvolveranse medidas específicas nos centros con menor índice de titulación ou promoción na educación secundaria e intervirase naqueles centros de primaria e secundaria con maiores taxas de abandono escolar temperán. Ao mesmo tempo impulsarase a coordinación entre organizacións e institucións da contorna.

Liñas 7, 8 e 9

A Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia

será o obxectivo da liña número 7, que trata de dar resposta ao alumnado con

maior motivación para aprender, á vez que supón unha medida de atención á

diversidade na que se desenvolverán iniciativas de afondamento nos coñecementos

do alumnado, co fin de incrementar a excelencia. Ao abeiro desta modalidade

planificaranse diferentes obradoiros. Pódense canalizar a través desta vía as

semanas culturais ou científicas, a participación en programas educativos

externos ao centro e, en xeral, o traballo por proxectos.

A liña 8, de Mellora da calidade na xestión dos centros,

continuará centrándose na xestión administrativa, co fin de implantar un

sistema de xestión de calidade de cara á súa certificación e de desenvolver un

modelo de xestión que permita estandarizar procedementos comúns dos centros e

que permita facilitar a introdución de boas prácticas de xestión educativa.

Finalmente a liña 9, outra das reformuladas, está dirixida

ao Reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO. O seu desenvolvemento

suporá a creación de grupos de reforzo da Competencia matemática (PREMAT), da

competencia Comunicación lingüística das linguas curriculares impartidas no

centro (PRELIN) ou das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (PRETEC).