Convocadas as axudas a entidades locais para a promoción do galego

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou no Diario Oficial de Galicia a Orde do 5 de febreiro de 2013, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do...

251150_373434022737346_1532176790_aA Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou no Diario Oficial de Galicia a Orde do 5 de febreiro de 2013, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega.

A convocatoria, destinada a concellos ou agrupacións de concellos de 3.000 ou máis habitantes, enmárcase nas liñas de actuación que a Xunta de Galicia está a desenvolver para impulsar a promoción do uso do galego desde as entidades locais, nomeadamente, a través da Rede de Dinamización Lingüística (RDL), da que xa forman parte máis de 130 entidades.

Así, para reforzar que as accións de dinamización lingüística se desenvolvan de xeito colaborativo, cooperativo, coordinado e planificado, a orde de subvencións dálles prioridade ás entidades locais (concellos e mancomunidades) que actualmente participan na RDL, e tamén a aqueloutras que demanden formalmente a súa adhesión a ela dentro do prazo de solicitude das axudas (ata o 8 de marzo).

Catro modalidades de axuda

A convocatoria inclúe catro modalidades polas que as entidades locais de poboación igual ou superior aos 3.000 habitantes poden concorrer a ela. A primeira e a segunda destínanse á creación de novos servizos lingüisticos –mediante a contratación de persoal técnico especialista en dinamización lingüística- en concellos ou agrupamentos de concelllos. Para as entidades locais que conten con servizos lingüísticos en funcionamento na data de publicación da orde, destínase a terceira das modalidades de axuda, pola que se subvencionará o mantemento ou reforzo dos devanditos servizos lingüísticos.

No marco destas tres modalidades contémplanse a planificación e o desenvolvemento de actividades, programas ou campañas de dinamización lingüística, como funcións derivadas da prestación de servizos lingüísticos. Alén das entidades locais que para esta prestación conten con unidades técnicas, a convocatoria inclúe unha cuarta modalidade de subvención destinada a programas dinamizadores promovidos por entidades carentes de servizo lingüístico.

Criterios de valoración das solicitudes

A convocatoria mantén as características básicas das dúas anteriores. No referente aos criterios de baremación das solicitudes, amais da pertenza á RDL, valorarase o mantemento dos servizos lingüísticos, co fin de favorecer a continuidade na súa prestación e contribuír en maior medida ao seu financiamento.

Tamén contan con prioridade aqueles municipios que se agrupen para compartir un servizo lingüístico e, nomeadamente, os que inclúan no agrupamento concellos con poboación inferior aos 3.000 habitantes. Terase tamén en conta a consideración estratéxica do servizo atendendo aos territorios máis desgaleguizados e aos considerados de especial interese para a cobertura uniforme de Galicia.

No caso das programacións de dinamización da lingua galega, a convocatoria establece cinco ámbitos de actuación prioritarios (deporte, mocidade, tecnoloxías da información e da comunicación e servizos sociais), de acordo coas liñas de actuación e a programación de actividades que a Xunta de Galicia vén desenvolvendo no marco da RDL.

O texto íntegro da convocatoria pódese consultar no web institucional da Secretaría Xeral de Política Lingüística www.xunta.es/linguagalega.