Seguridad en las hogueras de San Juan

La normativa es válida tanto para las hogueras de San Juan como para cualquier otra que se encienda a partir de este 8 de junio de 2015...

hoguera09El Concello de Arteixo publicó este 6 de junio la normativa que regulará los permisos y la seguridad de las hogueras de San Juan 2015. Esta normativa es aplicable tanto en las hogueras que se enciendan en la víspera de la festividad como en cualquier otro día a partir de este 8 de junio. Las normas distinguen entre las hogueras hechas en espacio privado y en espacio público. Por motivos de seguridad, se ha prohibido hacer hogueras en las zonas peatonales y ajardinadas del concello, en las zonas protegidas por un plan de conservación ecológico o histórico, en el Campo da Festa de Arteixo y en la plaza del Balneario.

NORMAS DE XESTIÓN DE PERMISOS PARA AS CACHARELAS, EN VÍA PÚBLICA, DE SAN XOAN 2015

O departamento de Seguridade Cidadá do Concello de Arteixo establece as normas de seguridade para solicitar e celebrar as “Cacharelas da Noite de San Xoán 2015”. Estas mesmas normas fanse extensivas á celebración de Cacharelas dende o día 8 do mes de xuño, sexa a noite do 23 o calquera outro día.

Distinguirase entre a celebración de Cacharelas/Sardiñada en propiedade privada e na vía pública, neste último suposto onde só poderán celebrarse as solicitadas por colectivos ou asociacións.

Cacharelas en espazos públicos e privados

—As persoas, organizacións e comunidades que desexen realizar unha cacharela na súa zona de residencia deberán presentar a solicitude correspondente no Rexistro Xeral do Concello dende o 8 de xuño ata as 14:00 horas do 22 de xuño, sinalando o nome, enderezo, teléfono e fotocopia do D.N.I. dos responsables da organización ou comunidade, así como todos os datos que constan no modelo de solicitude. As persoas responsables teñen que ser maiores de idade. Os particulares poderán tamén facer a súa solicitude a través da páxina web da Policía Local do Concello: [email protected]

—A solicitude debe ir acompañada dun plano de situación do espazo público (no privado non se necesita plano) no que se vai a situar a cacharela, así como da situación de todos os elementos, que ademais da cacharela se coloquen no espazo autorizado.

—As/os organizadores deberán coidar os arredores e coñecer o número de teléfono de EMERXENCIAS , a saber: 112, Bombeiros (981602740), Protección Civil (981 641414) e Policía Local (092).

—Zona urbana: O volume do combustible da cacharela non sobrepasará os 3 metros de perímetro, nin un metro de altura.

—Rural: O volume do combustible da cacharela non sobrepasará os 6 metros de perímetro/diámetro nin 3 metros de altura.

—A separación entre as cacharelas, edificios, árbores, vehículos e mobiliario urbano serán como mínimo de 12 metros, excepto no casco urbano.

—Porase especial coidado de non situalas baixo tendidos eléctricos ou telefónicos, así como que nos arredores non exista ningún local no que se almacene produtos inflamables.

—Prohíbese a queima de neumáticos, plásticos, espumas de poliuretano, aceites, e en xeral de calquera substancia que ao arder desprenda fume tóxico.

—En ningún caso se botarán ao lume recipientes que conteñan líquidos inflamables ou gases a presión (sprays), aínda que estean baleiros.

—No suposto de que a cacharela se faga sobre terreos de uso público enlousados, os organizadores encargaranse, pola súa conta, de protexer o pavimento cunha capa de area de 10 cm. Así mesmo todos eles disporán nas proximidades dun extintor de pó de 5 kg.

—A hora límite para rematar a celebración é as 03:30 horas da madrugada, de acordo co horario establecido no Decreto da Xunta de Galicia, para a celebración de festas e romarías populares.

—Ao finalizar a cacharela e antes de abandonar o lugar da mesma, os responsables da organización coidarán de que as cinzas queden totalmente apagadas.

—Será obrigatoria a limpeza do espazo autorizado ao remate da actividade, incluídos os elementos utilizados para o desenvolvemento do mesmo, inmediatamente despois de rematar a cacharela e/ou sardiñada.

—Cumprir o establecido na Lei 11/2010, de 17 de decembro, de prevención do consumo de bebidas alcohólicas en menores de idade.

La concesión de permiso deberá ser aprobada, tanto en el caso de hogueras/sardiñadas en propiedad privada como en el de las hogueras/sardiñadas en la vía pública, por el Concelleiro Delegado de Seguridade, debiendo de contar todas ellas con el visto bueno del Jefe de Seguridad.

Se prohíbe expresamente la celebración de hogueras de San Juan en los siguientes lugares: Plaza del Balneario, Campo da Festa de Arteixo, zonas peatonales del concello, zonas ajardinadas municipales y en todas aquellas en las que exista un plan de especial protección ecológico o histórico.

—O desenvolvemento de celebración das cacharelas e sardiñadas deberá axustarse ao permiso concedido e as ordenanzas municipais.

—Nas cacharelas e sardiñadas que se celebran en espazos públicos, terán prioridade as Asociacións Veciñais e Culturais.

—As organizacións atenderán as reivindicacións de Policía Local, Protección Civil e dos Bombeiros.

O cumprimento destas normas será verificado polo persoal do Servizo de Extinción de Incendios e protección Civil que, se é o caso, dará conta á Policía Local das infraccións.