Aberto o prazo para solicitar as axudas de material escolar e o acceso ao fondo solidario da Xunta

A Consellería de Educación,

Universidade e Formación Profesional abre o prazo para que as

familias soliciten a súa participación no Fondo Solidario de Libros

de Texto, ou ben as axudas para a adquisición de libros de texto, e

de vales para material escolar destinadas ao alumnado matriculado en

Educación Primaria, ESO e Educación Especial en centros sostidos

con fondos públicos, para o vindeiro curso escolar 2019/20.

O prazo para presentar as solicitudes permanecerá aberto dende mañá ata o próximo día 21 de xuño, tal como establece a convocatoria que pode consultarse no Diario Oficial de Galicia do 20 de Maio de 2019.

O importe total habilitado pola

Consellería para o financiamento das axudas e do fondo solidario

ascende a 12,1 millóns de euros a razón de 5,4 millóns para os

vales de material escolar, 4,6 millóns para as axudas de libros de

texto, e 2,1 millóns para a adquisición -por parte dos centros

educativos- de libros de texto complementarios aos existentes no

Fondo Solidario, co fin de garantir a súa dispoñibilidade ao

alumnado con nivel de renda que lle dea dereito ao citado fondo.

As solicitudes poderán presentarse ben

por vía electrónica empregando a aplicación informática

“fondolibros” ((https://www.edu.xunta.es/fondolibros)

a través da sede electrónica da Xunta de Galicia,

https://sede.xunta.gal,

ou

ben presencialmente nos propios centros

docentes, así como en calquera dos lugares e rexistros establecidos

na normativa reguladora do procedemento administrativo.

O sistema solidario habilitado pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que posibilita garantir unha educación accesible para o conxunto do alumnado susténtase en tres eixos que son o Fondo Solidario de libros de texto, as axudas á adquisición de libros de texto (para aquelas ensinanzas e cursos nos que os materiais non son reutilizables) e as axudas para a adquisición de material escolar.

As axudas da

consellería para a compra de libros están dirixidas ao alumnado

matriculado en 1º e 2º de Educación Primaria, e ao alumnado

matriculado en Educación Especial.

Os requisitos de

renda e as contías das axudas son as seguintes:

Educación

Primaria:

  • Renda per

    cápita familiar igual ou inferior a 5.400,00 euros: 170 euros

  • Renda per

    cápita familiar superior a 5.400,00 e igual ou inferior a 9.000:

    90 euros

Así mesmo,

mantense que o alumnado matriculado en educación especial, en

centros específicos ou en unidades de educación especial en centros

ordinarios, así como o que presente unha discapacidade igual ou

superior ao 65%, que solicite a axuda e que cumpra os requisitos

recibirá un importe de 250 euros, con independencia da renda per

cápita familiar.

Ademais, o alumnado de 1º e 2 de Primaria que se encontre en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia recibirá a axuda máxima (170 euros), e non terá que acreditar os datos da unidade familiar nin o nivel de renda.

No caso do Fondo

solidario de libros pode participar o alumnado matriculado en 3º,

4º, 5º e 6º de primaria, e en 1º, 2º, 3º e 4º de ESO. A

asignación de libros de texto farase, ao igual que nos tres anos

anteriores, por orde inversa á renda per cápita da unidade

familiar. En calquera caso, terá preferencia o alumnado en situación

de garda ou tutela da Xunta ou cunha discapacidade igual ou superior

ao 65%, con independencia da súa renda familiar.

De darse o caso

de non alcanzar os libros dispoñibles no fondo solidario para dar

unha cobertura igual á que se presta en función da renda nos cursos

cubertos pola convocatoria de axudas, o centro adquirirá os libros

complementarios que sexan necesarios. O obxectivo é garantir que o

alumnado con renda per cápita igual ou inferior a 5.400 euros e o

que estea en situación de garda ou tutela da Xunta ou cunha

discapacidade igual ou superior ao 65% (nestes dous últimos casos

con independencia da renda) teña garantido o acceso a 6 libros, e

que o que teña renda per cápita de entre 5.400,01 euros e 9.000

acceda a 4 manuais.

Cómpre lembrar que será requisito fundamental para acceder ao fondo solidario ou recibir as axudas para libros ou material escolar ter devolto os libros dos cursos anteriores.A

O destinatario

das axudas para material escolar é todo o alumnado matriculado en

educación primaria e en ESO cunha renda per cápita familiar igual

ou inferior a 5.400 euros, e a contía da axuda será de 50 euros.

O alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o alumnado de educación especial ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

No curso actual

curso 2018/2019 concedéronse un total de 27.690 axudas á

adquisición de libros de texto e 97.406 axudas para a adquisición

de material escolar. Ademais, o fondo solidario de libros de texto

distribuíu un total de 631.652 manuais entre 108.354 alumnos (sete

de cada dez recibiron seis ou máis libros de balde).

En definitiva, a

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

chegou este ano co programa de Gratuidade Solidaria para libros de

texto a case 136.044 alumnos, ben a través do fondo (108.354), ben

das axudas (27.690).